Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubaniu

Kolorowy pasek

regulamin PINB


REGULAMIN ORGANIZACYJNY

POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W LUBANIUROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIE OGÓLNE


§ 1


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wykonuje zadania określone w art. 83 ust1, art.86 ust 3 i 4 wprowadzone w życie na mocy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz.414)z późn. zmianami

§ 2


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego działa w oparciu o przepisy :

 • Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U . Nr 89 poz. 414 ) z póżn. zmianami

 • Ustawy z dnia 24 lipca 1998 o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów Administracji Publicznej – w związku z Reformą Ustrojową Państwa (Dz. U. Nr 106 poz. 668).

 • Tymczasowego regulaminu organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego .

 • Niniejszego regulaminu

§ 3


 1. Regulamin organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego określa wewnętrzną strukturę oraz zasady organizacji pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lubaniu.

 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Inspektoracie – należy rozumieć Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

 2. Powiatowym inspektorze - należy rozumieć Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
§ 4


 1. Inspektorat jest Urzędem Powiatowego Nadzoru Budowlanego wchodzącym w skład zespolonej Administracji Powiatowej obsługującym Powiatowego Inspektora.

 2. Inspektorat realizuje zadania Nadzoru Budowlanego na obszarze Powiatu Lubańskiego.

 3. Inspektorat funkcjonuje na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału obowiązków oraz indywidualnej odpowiedzialności związanej z wykonywaniem zadań.

§ 5


 1. Całokształtem działalności inspektoratu kieruje Powiatowy Inspektor.

 2. Sprawuje nadzór nad działalnością inspekcyjno –kontrolną w zakresie inspekcji terenowej polegającej na kontroli prawidłowości przebiegu procesu inwestycyjnego ( budowlanego ) i utrzymania technologicznego obiektów budowlanych.(art. 83).

 3. Sprawuje nadzór nad postępowaniami wyjaśniającymi w sprawach przyczyn katastrof budowlanych (art. 74)..

 • Postanowieniami administracyjnymi i egzekucyjnym

 1. Sprawuje nadzór nad obsługą prawną inspektoratu oraz kontrole wewnętrzną w inspektoracie

 • Zapewnieniem przestrzegania przepisów o tajemnicy państwowej i służbowej oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Gospodarowaniem mieniem inspektoratu

 1. Sprawuje nadzór nad prawidłowym współdziałaniem z organami administracji architektoniczno – budowlanej i organami kontroli państwowej

 2. Sprawuje nadzór nad prawidłowym współdziałaniem z organami administracji architektoniczno – budowlanej oraz wydawanych w jego toku decyzji i postanowień

(art. 84 a) .

 1. Zawiera i rozwiązuje umowy o prace z pracownikami inspektoratu.§ 6


 1. Do obowiązków Inspektora Powiatowego należy :

 1. Ustalenie wewnętrznego regulaminu komórek organizacyjnych inspektoratu

 2. Zatwierdzenie planów kontroli

 3. Podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu kontroli doraźnej

 4. Udzielanie imiennych upoważnień do wykonania inspekcji terenowej, oraz imiennych upoważnień do podpisania decyzji administracyjnych i postanowień oraz odpowiedzi na skargi do NSA

 5. Udzielanie upoważnień do reprezentowania Powiatowego Inspektora w przed sądami powszechnymi.

 6. Występowanie do Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie .

 7. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Inspektoratu, dokonywanie przeszeregowań i awansów pracowników ustalenie wysokości dodatków służbowych, funkcyjnych i inspekcyjno- kontrolnych

 1. Opracowuje główne kierunki działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

jako programowego rocznego planu pracy.§ 7


Powiatowy inspektor podpisuje

 1. decyzje administracyjne i postanowienia

 2. akty prawne wewnętrzne

 3. wystąpienia i sprawozdania kierowane do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

 4. wystąpienia kierowane do organów administracji rządowej i publicznej , oraz odpowiedzi na skargi i wnioski


§ 8


 1. Inspektorat Nadzoru Budowlanego tworzą następujące komórki organizacyjne

 1. referat orzecznictwa i obsługi prawnej

 2. referat inspekcji i kontroli

 3. referat obsługi administracji


§ 9


 1. Do zakresu działania referatu inspekcji i kontroli należy:

 1. prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych

 2. prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej

 3. opracowanie projektu planów inspekcji i kontroli o których mowa w ust.1 pkt.1, oraz okresowe sprawozdania wraz z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych inspekcji i kontroli w terenach wyznaczonych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

 4. wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

 1. Do zakresu działania referatu orzecznictwa i obsługi prawnej należy w szczególności

 1. przeprowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego

Inspektora Nadzoru Budowlanego

 1. prowadzenie postępowań egzekucyjnych

 2. obsługa prawna Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

 3. przygotowanie sprawozdań wraz z wnioskami wynikającymi z tej działalności w terenach wyznaczonych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

 4. prowadzenie kancelarii ogólnej i rejestrów określanych w instrukcji kancelaryjnej

 5. wykonanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego


§ 10


 1. Do zakresu działania stanowisk d.s. organizacyjno - administracyjnych należy obsługa organizacyjna i administracyjna inspektoratu, a w szczególności

 1. prowadzenie kancelarii ogólnej i archiwum inspektoratu

 2. zapewnienie właściwego obiegu dokumentów

 3. gospodarowania sprzętami

 4. obsługa sekretariatu

 5. prowadzenie rejestrów określonych w instrukcji kancelaryjnej

 6. wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora

§ 11


 1. Zakres działania komórek organizacyjnych określa załącznik nr 1 do regulaminu PINB

 2. W zakresach czynności pracowników wyszczególnione są zadania i obowiązki , ramy uprawnień i odpowiedzialności pracowników oraz zasad zastępstw w czasie ich nieobecności .


§ 12


Zadania wynikające ze sprawowania przez starostę funkcje zwierzchnika nad jednostkami utworzonymi przez powiat na podstawie odrębnych ustaw, inspektorat współpracuje z wydziałami starostwa oraz strażami inspekcjami i powiatowymi jednostkami organizacyjnymi .


ROZDZIAŁ II


ZASADY PROGRAMOWANIA PRACY

§ 13


 1. Programowanie pracy w inspektoracie ma na celu organizacyjne zapewnienie realizacji zadań inspektoratu wynikających z przepisów prawa i ustaw.

 2. Programowanie pracy inspektoratu odbywa się w formie rocznego programu działania pt. Główne Kierunki Działania Powiatowego Inspektora Nadzoru BudowlanegoROZDZIAŁ III


OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI KONTROLI


§ 14


 1. Do podstawowych zadań w działalności kontrolnej inspektoratu należy

 • Badanie sprawności organizacyjnej poziomu funkcjonowania, legalności działań ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego w tym:

-Kontrola zgodności z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę wszystkich placów budów

 • Sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji .Dyscyplinowanie w/w osób w wypadku nie spełnianiu właściwej roli w wykonywaniu tych funkcji.

 • Sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych nie spełniających wymogów polskiej normy.

 • Badanie przyczyn powstania katastrof budowlanych .


ROZDZIAŁ IV


ZASADY OBSŁUGI INTERESANTÓW W INSPEKRORACIE§ 15


 1. Uprzejme, sprawne i kompetentne pod względem merytorycznym obsługiwanie obywateli jest naczelną zasadą pracy Inspektoratu.

 2. Wszyscy pracownicy Inspektoratu w toku wykonywania swych obowiązków służbowych winni umożliwić obywatelom realizację ich uprawnień i egzekwować powinności w sposób zgodny z prawem, wskazując należytą troskę o ochronę ich słusznego interesu, a w szczególności :

 • udzielać interesantom informacji niezbędnych przy załatwieniu danej sprawy i wyjaśniać treść przepisów właściwych ze względu na przedmiot sprawy

 • bezzwłocznie rozstrzygać sprawy, a gdy nie jest to możliwe z uwagi na stopień ich złożoności, określając dokładny termin ich załatwienia w oparciu o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego

 • respektować ściśle obowiązujące terminy, a w razie obiektywnych przeszkód w ich dotrzymaniu – powiadamiać interesantów o przyczynach zwłoki i określać nowy termin załatwienia ich sprawy

 • wyczerpująco informować interesantów o stanie wniesionych przez nich spraw na każde ich żądanie ( pisemne bądź ustne )

 • informować interesantów o przysługujących im środkach odwoławczych lub środkach zaskarżenia niekorzystnych rozstrzygnięciach


ROZDZIAŁ V


OGÓLNE ZASADY, OPRACOWANIA I WYKONYWANIA ARTYKÓŁÓW PRAWNYCH INSPEKTORATÓW§ 16


 1. Inspektor wydaje akty prawne w formie zarządzeń i postanowień

 2. Artykuły prawne inspektora zawierają

 • opinie prawną co do legalności oraz pisemne uzasadnienie wprowadzenia projektu


ROZDZIAŁ VI


ZASADY PODPISYWANIA PISM I DECYZJI

ORZA TRYB PRACY W INSPEKTORACIE
§ 17


Inspektor podpisuje wszystkie pisma wychodzące z Inspektoratu§ 18


Inspektor może upoważnić inne osoby do podpisywania w jego imieniu. Upoważnienie to udzielone jest na piśmie .

§ 19


 1. Pracownik Inspektoratu obowiązany jest przestrzegać zasady podporządkowania służbowego wynikającego z organizacji Inspektoratu i szczegółowego podziału czynności.

 2. Pracownik, który otrzymał polecenie z pominięciem drogi służbowej winien o tym fakcie niezwłocznie poinformować swojego przełożonego.

§ 20


Porządek pracy i czas pracy w inspektoracie oraz obowiązki pracodawcy i pracownika określa regulamin pracy ustalony w trybie przepisów i kodeksu pracy.

Metadane

Źródło informacji:Anna Krupowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anna Krupowicz
Data wprowadzenia:2006-02-22 14:47:30
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:(brak danych)
Ostatnia zmiana:2006-03-07 09:28:59
Ilość wyświetleń:4581

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij